کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات استفاده از لینک‌های رادیویی نقطه به نقطه برد کوتاه در باند فرکانسی ۲۴ گیگا هرتز(تکه باند فرکانسی ۰۵/۲۴ تا ۲۵/۲۴ گیگاهرتز) را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان یکی از پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توانند با استناد به “مقررات استفاده از لینک‌های رادیوئی نقطه به نقطه برد کوتاه در باند فرکانسی ۲۴ گیگا هرتز”، پس از دریافت مجوز از اداره ‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه مربوط به خود و تائیدیه تجهیزات از اداره ‌کل استاندارد و تائید نمونه، از باند فرکانسی ۲۴ گیگا هرتز استفاده کنند.

براساس این مقررات، تجهیزات رادیوئی دارندگان پروانه باید از مبادی قانونی وارد کشور شده باشد.