پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراخوان تدوین سند ملی تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

با توجه به پیاده‌سازی طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور و لزوم ارائه خدمات دولتی در چند سال آینده بر بستر این شبکه، تدوین چارچوب تعامل‌پذیری مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بسیار حیاتی و پیش‌نیاز اساسی برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شمار می‌رود.

این چارچوب باید قادر به تبادل اطلاعات و خدمات در قالب استانداردها و پروتکل‌های این شبکه باشد و یکپارچگی میان سازمانها و درون‌سازمانها را محقق کند.

براین اساس سازمان فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب تعامل‌ دستگاه‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران سفارش داد.

توجه به نیاز دولت در مرحله تعامل و تراکنش دولت الکترونیکی به تعامل‌پذیری تمامی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی که با این وزارتخانه‌ها در ارتباط هستند جزو قلمرو این پروژه محسوب می‌شوند و به‌نوعی ذی‌نفع در ارتقاء تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی محسوب می‌شوند.