شرکتهای اینترنتی فعال در عرصه تلفن اینترنتی خواستار تجدیدنظر شرکت ارتباطات زیرساخت در واگذاری اورجینیشن به ۵ شرکت برنده در مزایده ترافیک بین الملل شدند و تاکید کردند که آماده امضای قرارداد برای فعالیت در بخش تلفن اینترنتی اورجینیشن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت برای ساماندهی بازار تلفن اینترنتی نتایج برگزاری مزایده تبادل ترافیک بین الملل را اعلام کرد که براساس آن ۵ شرکت خصوصی واجد شرایط ارائه خدمات تلفن اینترنتی شدند که این موضوع با اعتراض شرکتهای فعلی ارائه دهنده خدمات VOIP در کشور و دو تعاونی تفتان و تلفا روبرو شد چرا که این شرکتها معتقدند که برگزاری این مزایده در ابتدا تنها برای انتخاب پیمانکاران ترمینیشن – ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل – بود و نباید بدون اطلاع رسانی موضوع اورجینیشن – ترافیک صادره – و ترانزیت به این مزایده اضافه می‌شد.