تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی حمایت می شوند

۱۳۹۳/۷/۱ ۶:۲۰:۲۱اخبار|

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات ومیکروالکترونیک معاونت علمی درفراخوانی به منظور کمک به رونق کسب وکاردرحوزه محتوا نسبت به گزینش وحمایت ازطرح های فناورانه وخدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی حمایت می کند. طرح های پیشنهادی دریافتی درکارگروهی تخصصی ارزیابی شده و درصورت احراز شرایط لازم به منظور ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی