اولین نشست شورای مرکزی دور سوم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور امروز ۹۰/۱۱/۲۴با حضور منتخبین دوره سوم برگزار و نامزدهای ریاست سازمان نصر کشور با رای اعضا شورا به شرح ذیل تعیین شدند.

مهندس آزاده داننده از استان تهران با یازده رای به عنوان نفر اول
مهندس کاظم آیت اللهی از استان اصفهان با هشت رای به عنوان نفر دوم
مهندس نظام الدین خوارزمی از استان فارس با  چهار رای  به عنوان نفر سوم

بر این اساس نامزدهای ریاست سازمان برای صدور حکم رییس به رییس جمهور معرفی و رییس جمهور بر اساس صلاحدید یکی از نامزدهای معرفی شده را به عنوان رییس سازمان انتخاب خواهند نمود. همچنین در این نشست، با توجه به کسب آراء مساوی در اعضا علی البدل شاخه شرکت ها میان آقایان حسین کشایی آرانی از استان اصفهان، سیامک پیربابایی از استان تهران و محمدرضا روغنی از استان کرمان (۵۴ رای) در مجمع عمومی، برای انتخاب عضو علی البدل سوم شورای مرکزی از شاخه شرکتها، قرعه کشی صورت گرفت و  به قید قرعه آقای محمدرضا روغنی از استان کرمان به عنوان عضو علی البدل سوم از شاخه شرکت ها انتخاب شدند.