همه ی قدرت پردازش در ۱U گنجانده شده است. طراحی مناسب مزیت بالایی ا