وزیر ارتباطات به دنبال تکمیل پیش از موعد شبکه ملی اطلاعات

درخواست تماس