تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور به جهانگرد واگذار شد

درخواست تماس