خدمات بی‌سیم آزمایشی گوگل با تبلت‌ها هم سازگار شد

درخواست تماس