نصب یک برنامه چندین بار در انروید بدون نیاز به روت

درخواست تماس