رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این بار از اصفهان انتخاب شد.

درخواست تماس