متخصصان فاوا به کشور برگردند، یک سال حقوق‌شان با دولت

درخواست تماس