با برگزاری انتخابات ترکیب شورای مرکزی دوره سوم سازمان نظام صنفی رایانه ای مشخص شد

درخواست تماس