مشهد‬ اولین شهر دارای پوشش نسل چهارم (۴G) ایران‌سل خواهد بود.

Buy now