ماندن گوشی در شارژ از شب تا صبح، ایرادی ندارد؟

درخواست تماس