دبیرکل جدید اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) انتخاب شد

درخواست تماس