خاتمه همکاری شرکت چینی «هواووی» با مخابرات ایران

درخواست تماس